Les parts que es vinculen a través d'aquestes condicions són Farmàcia Franquesa Gran de Sant Andreu CB NIF E66734351, amb domicili al carrer C Gran de Sant Andreu, 260 - 08030 Barcelona, ​​d'ara endavant, FARMÀCIA FRANQUESA 1842; i el Client/Usuari.

Les presents condicions han de ser acceptades per poder adquirir els productes de FARMÀCIA FRANQUESA 1842.

1. PRIMERA: REGISTRE

Podran comprar a la botiga on line de FARMÀCIA FRANQUESA 1842 les persones físiques majors de 18 anys o jurídiques amb capacitat legal per contractar, i que emplenin vàlidament les seves dades. La informació que s'ha d'incorporar al formulari haurà de ser íntegra i veraç, reservant-se el dret a no admetre o donar de baixa als qui incompleixin aquest requisit.

El registre i l'acceptació d'aquestes condicions implica la conformitat amb aquests termes i amb les característiques i el preu dels productes.

Per realitzar les compres, FARMÀCIA FRANQUESA 1842 recomana als seus clients el registre a la seva pàgina web facilitant-nos determinades dades i triant una contrasenya que li permetrà accedir a totes aquelles zones que requereixin una identificació prèvia. Això evitarà que, en endavant, hagi de tornar a emplenar les dades. En cas que algun client no vulgui realitzar aquest registre, podrà igualment realitzar compres facilitant-nos les dades necessàries per a aquesta finalitat.

2. SEGONA: ÀMBIT TERRITORIAL DEL SERVEI

FARMÀCIA FRANQUESA 1842 distribueix els seus productes a Espanya exceptuant les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

3. TERCERA: PREUS, MITJANS DE PAGAMENT I IMPOSTOS

3.1.- Els preus exhibits s'apliquen als països esmentats a la clàusula segona i són els finals, a Euros (€) i inclouen tots els impostos. Si escau, es desglossarà l'import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l'oferta i les despeses addicionals que es repercuteixin al Client.

3.2.- Els mitjans de pagament acceptats per FARMÀCIA FRANQUESA 1842 són els següents:

 • Pagament mitjançant targeta de crèdit
 • Pagament mitjançant transferència bancària

3.3.- Impostos. D'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, el lliurament dels articles s'entendrà localitzat al territori d'aplicació de l'IVA.

No es serviran comandes a Apartats de Correus.

El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya, per tant les operacions de venda s'entenen realitzades al domicili de FARMÀCIA FRANQUESA 1842 al carrer Gran de Sant Andreu, 260 - 08030 Barcelona

4.- QUARTA: CONDICIONS I TERMINI DE LLIURAMENT

4.1.- L'enviament dels productes adquirits a la botiga on line es realitzaran a través de les empreses de transport concertades amb FARMÀCIA FRANQUESA 1842

4.2.- Podeu indicar adreces diferents de lliurament i facturació, indicant-ho així en el punt corresponent del procés de compra. Si voleu fer aquest canvi un cop la comanda ja està pagada, poseu-vos en contacte amb el nostre Departament d'Atenció al Client per buscar la millor solució. En cas que el producte ja hagi estat enviat, ens serà impossible canviar l'adreça de lliurament.

4.3.- Abans de la finalització de la comanda o del pagament de la mateixa, podeu modificar les dades de la vostra comanda a la vostra conveniència. No obstant això, si voleu fer qualsevol canvi una vegada realitzat el pagament, us preguem que us poseu en contacte al més aviat possible amb el nostre Dept. d'Atenció al Client al telèfon 93 345 23 41 per tal d'estudiar la millor solució possible per a cada cas .

Si el Dept. Logístic ha contactat amb vostè prèviament per acordar una data de lliurament i quan acudeixen els transportistes vostè no es troba al seu domicili, se li podrien cobrar imports addicionals en concepte de segon port. Si voleu anul·lar la data de lliurament d'una comanda, haureu de notificar-ho amb un mínim de 24 hores d'anterior a la data i hora prèviament marcades.

Si per motius imputables al client la mercaderia no pogués ser lliurada dins un termini de 7 dies una vegada rebuda per part seva la notificació d'avís, totes les despeses ocasionades pel reporti de la mercaderia a les nostres dependències anirien a càrrec seu. , igual que el posterior reenviament de la mateixa.

D'altra banda, a l'hora del lliurament ha de tenir en compte que el nostre servei de transports no lliurarà a domicilis de difícil accés o als quals no sigui possible accedir amb els mitjans de transport que s'utilitzen normalment (furgoneta, camió …).

4.4.- Per a una millor qualitat del servei, us preguem que realitzeu les comprovacions següents una vegada el transportista us lliuri la comanda:

 • Que l'albarà inclou el nombre de bonys correcte. En cas contrari, rebutgi la comanda i inclogui al'albarà el motiu de la devolució.
 • Que tots els productes portin el seu embalatge corresponent. En cas contrari, indiqueu-ho a l'albarà del transportista.
 • Que l'embalatge no presenti desperfectes, deformacions o cops. Incloeu en cas contrari les anomalies observades a l'albarà del transportista.
 • Comproveu que la comanda correspon amb els articles i mesures que Vs. ha demanat.

En cas de qualsevol anomalia relacionada amb el servei del transport (producte amb signes de desperfectes, deformacions o cops), podeu efectuar una reclamació en les 24 hores següents des de la recepció de la comanda davant el nostre Servei d'Atenció al client.

4.5.- Terminis de lliurament. Les comandes tenen un termini de lliurament diferent en funció del tipus de producte i de la ubicació del seu domicili, en qualsevol cas el termini màxim de lliurament serà de trenta (30) dies a partir de la data de recepció del correu electrònic de confirmació de comanda . La informació concreta sobre el termini de temps esperat per al lliurament de la comanda se us notificarà per mitjà del contacte telefònic que el nostre Dpt. Atenció al client realitzarà per confirmar-li la data de lliurament. El termini de lliurament començarà a comptar des de l'endemà de la confirmació del pagament de la comanda.

En cas que es produeixin retards en el termini de lliurament, el nostre Departament d'Atenció al Client es posarà en contacte amb Vd, per informar-vos del nou termini de lliurament. L'incompliment en el termini de lliurament no es considera tal si ha estat per causa imputable el comprador o si no se l'ha pogut localitzar mitjançant les dades facilitades per aquest.

4.6.- El Client ha de conservar la factura de FARMÀCIA FRANQUESA 1842 i de l'empresa encarregada del transport, en cas d'haver d'exigir responsabilitats.

La recepció del producte s'haurà de fer de manera personal oa través de persona autoritzada.

5.- CINQUENA: DRET DE DESISTIMENT I GARANTIA

5.1.- Els clients tindran dret al desistiment d'acord amb els termes legals. D'aquesta manera, disposaran d'un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte per desistir de la compra realitzada. A aquest efecte, els clients han de contactar amb el Servei d'Atenció al Client 93 345 23 41 o emplenar el formulari de desistiment.

Els clients suportaran els costos directes de devolució dels béns

S'acceptaran devolucions de productes sempre que l'usuari sol·liciti la devolució en els 14 dies naturals a comptar des de la de desistiment, si bé, FARMÀCIA FRANQUESA 1842, es reserva dret de retenció de les quantitats a tornar fins a la recepció dels béns.

Serà requisit imprescindible per poder exercitar el dret de desistiment que el producte es trobe en perfecte estat i amb els precintes de seguretat originals. La devolució o entrega del producte per part del Client, haurà de fer-se efectiva com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què el Client comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte.

Si la devolució és procedent, es tornaran tots els pagaments rebuts incloses les despeses de lliurament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què s'informi de la decisió de desistir de la compra. Es farà aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, tret que l'usuari hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, el Client no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

El dret de desistiment no serà aplicable a les comandes que continguin:

 1. Productes confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 2. Productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
 3. Productes precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després de l'entrega.

Per poder exercir els drets assenyalats, caldrà que l'usuari conservi la factura. La nostra garantia inclou els costos de ports, mà d'obra i reparació o canvi de l'article defectuós (materials).

Recordeu que la garantia només cobreix els defectes de fabricació.

 • Condicions de garantia: La garantia només tindrà validesa quan es presenti la factura original de compra, o un altre document que acrediti l'adquisició del producte. FARMÀCIA FRANQUESA 1842 es reserva el dret de no oferir servei de garantia gratuït si no es presenten algun dels documents indicats o si la informació és incompleta o il·legible.
 • En el cas de produir-se una o substitució de materials o components, es reemplaçarà per altres del mateix tipus o, si no, per altres de qualitat superior.
 • El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte, d'acord amb allò previst a la LGDCU. En aquest sentit, la rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l'usuari, quan aquest no pogués exigir la reparació o la substitució i en els casos en què aquestes no s'haguessin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor mateix. No obstant això, la resolució no és procedent quan la manca de conformitat sigui de poca importància.

Aquesta garantia no cobreix els deterioraments, deformacions, trencaments i brutícies derivades de les següents, entre d'altres circumstàncies:

 • Maltrat (trepitjar, saltar, recolzar objectes pesants o punxons directament sobre la superfície del producte) i, en general, qualsevol ús indegut en què s'utilitzi el producte de manera inadequada a la seva funció.
 • Accidents, aigua, foc, ventilació inadequada o qualsevol causa de força major, imprevisible i inevitable.
 • Utilització de productes de neteja inadequats, com ara dissolvents, lleixius, etc., que puguin produir deterioraments irreparables en els productes.

6.- SISENA: SEGURETAT

FARMÀCIA FRANQUESA 1842 utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això per evitar l'accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l'efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Farmàcia Franquesa es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per Visa, MasterCard o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

7.- SETENA: LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

FARMÀCIA FRANQUESA 1842 limita la seva responsabilitat en els casos següents:

 • Pot passar que el producte escollit no sigui tal com es visualitza a través de la pàgina web a causa de problemes de resolució, del navegador que s'utilitzi o altres d'índole tècnica. FARMÀCIA FRANQUESA 1842 aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir. En cas que el Client no quedi conforme amb el producte rebut, pot exercir el dret a desistir de la compra segons el que assenyala la clàusula anterior.
 • Fallada tècniques que per causes fortuïtes o d'una altra índole impedeixin un funcionament normal del servei a través d'internet.
 • Falta de disponibilitat del lloc per raons de manteniment o altres que impedeixin disposar del servei.
 • FARMÀCIA FRANQUESA 1842 posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme correctament el procés de selecció, pagament i enviament del producte seleccionat, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causals que no li siguin imputables, com a cas fortuït o força major.

8.- VUITENA: RESERVA DE DRETS

 • FARMÀCIA FRANQUESA 1842 es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb què hi hagi un conflicte relatiu al pagament d'una comanda anterior o que presenti algun tipus de risc.
 • FARMÀCIA FRANQUESA 1842 limita la seva responsabilitat a l'establerta a la LGDCU, per tant no assumirà cap despesa, per despeses de gestió, lucre cessant, pèrdua d'expectatives econòmiques, pèrdua d'oportunitats de negoci o qualssevol pèrdues d'ingressos o vendes del client .
 • FARMÀCIA FRANQUESA 1842 es reserva el dret a modificar els preus dels seus productes. El preu de compra serà l'actual en el moment de tancar l'operació.
 • FARMÀCIA FRANQUESA 1842 es reserva el dret de verificar la informació personal proporcionada pel Client i adoptar les mesures que consideri necessàries per comprovar que la persona que ha aportat les seves dades és la titular del compte bancari o dels documents o targetes que utilitza per al pagament. Aquesta comprovació pot adoptar la forma duna petició de la prova de la identitat, adreça i/o documents bancaris. Si el Client no respon a una sol·licitud d'aquest tipus dins dels dos dies hàbils següents a la realització, l'ordre de què es tracti serà cancel·lada automàticament, sense possibilitat de presentar una reclamació posterior.
 • FARMÀCIA FRANQUESA 1842 es reserva el dret de donar de baixa a aquells que estiguin fent un mal ús o abús del sistema, que facin actes fraudulents i/o que perjudiquin altres usuaris. En cas que FARMÀCIA FRANQUESA 1842 o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment a FARMÀCIA FRANQUESA 1842 detectin qualsevol anomalia o sospitin que un usuari estigui impedint el normal desenvolupament del sistema, sigui alterant il·legalment els seus registres mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic, o duent a terme qualssevol actes fraudulents que i contravinguin la transparència del mateix, es reserva el dret de donar de baixa a tots els que s'hagin beneficiat de manera directa o indirecta d'aquest tipus d'actuacions fraudulentes, i poden exercir a més totes les accions civils o penals que poguessin correspondre. En aquest sentit, FARMÀCIA FRANQUESA 1842 declara que ha habilitat els mecanismes i suports tecnològics idonis per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar el procediment normal en aquest lloc web.
 • FARMÀCIA FRANQUESA 1842 es reserva el dret a modificar els presents Termes i Condicions. Aquestes modificacions seran publicades a la pàgina web de manera que l'usuari les pugui conèixer abans de procedir a la seva utilització. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions en cadascuna de les ocasions en què es faci servir el lloc web. La compra per part del Client, una vegada modificades les Condicions que siguin aplicables, significarà l'acceptació de les mateixes per l'usuari.

9. - NOVENA: VALIDESA DE LES PRESENTS NORMES

Les presents normes són les úniques que regeixen la relació entre el Client i FARMÀCIA FRANQUESA 1842, reemplaçant tot pacte verbal o escrit que prèviament hagi regit a les parts.

Les clàusules seran interpretades sempre de manera que aquestes produeixin efectes. Si per raó de la interpretació de les presents normes, una o més de les seves clàusules esdevenen en nul·litat, les altres continuaran sent plenament vigents.

10.- DESENA: SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

En tot moment ens teniu a la vostra disposició per ajudar-vos. Us facilitem diferents vies perquè us poseu en contacte amb nosaltres i en funció de l'ajuda que necessiteu:

Informació sobre els nostres productes i/o comandes: Si voleu informació sobre el servei de compra, formes de pagament, o si voleu conèixer la situació de la vostra comanda, truqueu al telèfon 93 345 23 41 en horari de dilluns a divendres de 10 :00h a 14:00 i de 17:00 a 20:30h. o escriviu-nos un correu a info@1842.cat. En cas de reclamacions, el Client podrà dirigir la seva incidència a través dels canals assenyalats. La reclamació serà gestionada en un termini màxim de 14 dies hàbils.

11.- ONZENA: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Els conflictes que puguin derivar-se de la interpretació daquestes normes seran resolts pel tribunal que correspongui a la ciutat de Barcelona dacord amb la llei vigent.

FARMÀCIA FRANQUESA 1842 - 2022 ©Tots els drets reservats